Twelve Apostles


     1. Peter (also known as Simon Peter)
     2. Andrew (Simon Peter's brother)
     3. James son of Zebedee
     4. John (James' brother)
     5. Philip
     6. Bartholomew
     7. Thomas
     8. Matthew
     9. James son of Alphaeus
     10. Judas Thaddaeus (Son of James)
     11. Simon the Zealot
     12. Judas Iscariot (who betrayed Jesus)
     • Matthias (who replaced Judas)


bible